Slovo kronikáře

Vážení spoluobčané,

 dne 15.9.2015 jsem byl v návaznosti na výzu, že se hledá kronikář, zvolen obecním zastupitelstvem obecním kronikářem. Při reakci na výzvu jsem uvedl, chopí-li se této iniciativy trvale žijící občan spadající pod obec Ludmírov, rád mu tuto iniciativu přenechám. Což platí i do budoucna. Písemné zachycení života v obci pro budoucí generace mi není lhostejný, z tohoto důvodu jsem do toho šel. A tuto funkci jsem přijal. Taktéž jsem uvedl, že odměnu, která náleží, věnuji místní lidové knihovně na nákup literatury, př. obci na vydání pohlednic s obecní tematikou. Což si obec zaslouží. Této důvěry zastupitelstva si vážím a udělám maximum pro řádné vedení obecní kroniky.

Velice ocením také vaše poznatky, fografie, sdělení apod. k současnému i minulému dění, událostem . Zasílat je můžete na můj mail daniel.zak@centrum.cz, či zavolat na 773 125 129 či se osobně setkat.

Pracovat s nimi budu nejen já, ale budou hlavním historickým pramenem pro vnoučata, pravnoučata, nově příchozí obyvatele, amatérské i profesionální badatele. Historie jsme my.

 Pevně věřím a je mým vroucím přáním dobře a kvalitně navázat na své předchůdce Skácela, Eliáše. Z Ospělova Dolanského atd. atd. zkrátka na všechny, kteří kroniky psali a zachytili tak život v obci, obětavou práci vedení obce, družstev a spolků, a dále důležité momenty ze života našich předků. Ze své osobní zkušenonosti s náhledem do obecních kronik mohu říci, že se jedná o dobře provedenou práci, která je nosným základem pro chystanou publikace Obec Ludmírov - Dětkovice, Ludmírov, Milkov, Ospělov, Ponikev. Níže jsem sepsal účel, formu a obsah vedení kroniky.

Těším se na budoucí spolupráci.

Kronika – je vyprávěcí prame na vzniklý z vůle zadavatele (instituce) nebo autora, která obsahuje záznamy, které jsou chronologicky uspořádané.  Avšak kronikář by se neměl pouhým registrátorem nebo sběratelem, ale také pozorovatelem, který uvažuje a vybírá, co se stalo během roku opravdu důležitého, jaké to mělo příčiny a jaký stav se v obci vytvořil. Měl by mít cit, vidět za zdánlivou maličkostí z přítomnosti, která se v současné době jeví jako nepodstatná, odkaz do budoucna až živých pamětníků nebude.

Povinnost vést obecní kroniky byla zavedena za T.G. Masaryka v roce 1920. Zákon platil do roku 2006.

Kronika není majetkem kronikáře, ale je majetkem obce.  V případě dopsané kroniky starší jak deset let má obec za povinnost kroniku předat do místně příslušného archivu.  Těžiště kronikářovi práce spočívá v pořizování zápisů a vylíčení současného života v obci. Obecní úřad, zastupitelstvo jsou povinny poskytnout kronikáři všechny požadované údaje.

Právo kronikáře je požádat o informace o činnosti místní společenské a politické organizace, z jejichž spisového materiálu bude čerpat. Jedná se o výroční zprávy apod.

Povinností kronikáře je také sledovat statistické data v obci, které obvykle sbírá a zpracovává ČSÚ. Tyto taky porovnat s předchozím sčítáním a řádně okomentovat.

  

Účel obecní kroniky Ludmírova

Zachování paměti pro generace budoucí.

Reprezentační účely obce.

Forma obecní kroniky Ludmírova

1.       Ručně psaná kronika

-          Papír vyhovující normě ČSN ISO 9706

-          Listy – 400 listů v jednom svazku

-          Rozměr – 30 x 38

-          Pouzdro, chránící před opotřebováním a prachem – většinou kartonové

-          Inkoust – dokumentární

-          Graficky knihu upravit – názvy hlavních kapitol psát na celý řádek, věcná hesla umožňující  rychlou orientaci levý/pravý okraj, významný text podtrhnout

-          Číslování stránek – každé číslo v horním rohu

-          Horní okraj 3,5 cm, dolní okraj 4 cm, okraj po straně listu 4,5 cm, okraj u hřbetu 2,5 cm

-          Inkoustové pero

-          V závěru svazku umístit rejstřík (obsah)

Přílohy kroniky: fotografie, pohlednice, pozvánky, oznámení, výstřižky z novin, zvuková dokumentace.

 

2.       Elektronická podoba vedení kroniky

-          Kronika vedená elektronicky musí být vždy vytištěna za každý jednotlivý rok a opatřena vazbou!

-          Tzn. vázaná kniha z volně vytištěných a očíslovaných listů formátu A4 nebo A3

-          Vazba v deskách a na nich nápis Kronika, název obce, číslo svazku, popř. znak obce

-          Papír musí vyhovovat ČSN ISO 9706

-          Musí obsahovat pouzdro

-          V závěru musí být umístěn rejstřík

Obsah obecní kroniky

Všeobecný úvod  u nově zvoleného kronikaře bývá popis obce k roku, kdy nastoupil kronikář do funkce.

 Obecní kronika obce Ludmírova bude zachycovat:

-          Polohu obce a bude sledovat katastr – druhy staveb, stáří, výrazný půdorys, památné stromy, flora, fauna apod. – zejména jejich změny, jsou-li před tím dostatečně popsány. Např. stavba nového rybníka, demolice budovy, výskyt medvěda apod.

-          Historii obce – archeologické záznamy, nové události v životě obce či doplnění historických událostí, které byly popsány. Život místních obyvatel, proměny způsobu obživy atd.

-          Správu obce – starostové, zastupitelstvo, zaměstnanci. Majetek obce , hospodaření. (včetně podřízené organizace  Domov….)

-          Obyvatelstvo – počet obyvatel, zaměstnání tradiční i netradiční, národnost (zejména dojde-li ke změně), učitelé, faráři, lékaři, rodáci, osobnosti obce. Zaměstnání obyvatelstva i v návaznosti na chudnutí či bohatnutí. Bytové poměry, péče o staré, chudé, nezaměstnané. Údaje o kriminalitě.

-          Hospodářské poměry – zemědělství, výměra pěstovaných plodin, lesnictví, průmyslová výroba, podnikání, obchody, služby, včelařství

-          Zdravotní a sociální poměry – zdravotní středisko, umístění lékaře, výskyt nějaké nákazy

-          Místní život v obci -  vodovod, elektrifikaci, plynofikaci, kanalizaci, odpadní vody, tok potoka, vybavení domácností

-          Veřejný život v obci školství , spolky, politické strany, kulturní zařízení, místní tradice a zvyky.

Shromažďovat fotografické a písemné materiály (tak i ze strany spolků). Velmi cenným zdrojem jsou pohlednice. Zapracovávat vzpomínky pamětníků a vlastní pozorování.

 

                                                                                         Mgr. Daniel Žák

                                                                                                 kronikář